Agenda ONG Timis,
Iunie 2006, Nr. 7
Dragi prieteni,
   

Centrul Euroregional pentru Democratie deruleaza in prezent proiectul Pro communitas, implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin programul PHARE 2003 - Consolidarea Societatii Civile in Romania, Dezvoltarea Sectorului ONG.

Scopul proiectului este de a consolida parteneriatul local dintre cetateni - organizatii neguvernamentale si autoritatile publice locale in vederea identificarii si rezolvarii problemelor cu care se confrunta comunitatea. Proiectul se adreseaza organizatiilor neguvernamentale din Timisoara, cetatenilor municipiului Timisoara si reprezentantilor alesi la nivelul Primariei si Consiliului Local, Consiliului Judetean si Prefecturii Timis.

Una din activitatile proiectului consta in editarea buletinului electronic informativ lunar Agenda ONG Timis. Acesta va cuprinde urmatoarele rubrici:

  • Activitati si evenimente: informatii cu privire la activitatile ce urmeaza sa fie desfasurate de catre organizatiile neguvernamentale din judetul nostru in luna urmatoare (de exemplu, in luna decembrie vor fi culese informatii cu privire la activitati care se vor desfasura in luna ianuarie)
  • Carte de vizita: organizatiile vor avea ocazia sa se prezinte, sa isi faca cunoscute obiectivele, proiectele, rezultatele, etc. (rubrica nu va depasi o pagina format A4, caractere de 12, font Times New roman)
  • Hotarari ale Consiliului Local si ale Primariei Timisoara
  • Diverse: oportunitati de finantare, resurse pentru sectorul ONG, etc.

Pe aceasta cale va invitam sa va alaturati demersului nostru de promovare a ONG-urilor in comunitate. Organizatiile care doresc ca proiectele si activitatile lor din luna iulie sa fie cuprinse in acest buletin sunt rugate sa ne trimita o prezentare a acestora pe adresa de e-mail agendaong@regionalnet.org. Mentionati numele si datele de contact ale organizatiei, data si locul de desfasurare a evenimentului si o descriere a acestuia. Pentru urmatorul numar al Agendei ONG Timis data limita este 26 iunie 2006.

Buletinul va fi distribuit pe e-mail ONG-urilor din judet. In limita spatiului disponibil, anunturile vor fi publicate si in ziarul Publitim.
Cei care doresc sa nu mai primeasca acest buletin sunt rugati sa trimita un e-mail la agendaong@regionalnet.org cu subiectul unsubscribe.

   
Activita(t,i s,i evenimente
   
Carte de vizita(
   
Hota(râri ale Consiliului Local
   
Diverse
   
 
 

Fundat,ia Serviciilor Sociale Bethany – 1 Iunie pentru copiii cu nevoi speciale
Data desfasurarii: 1 iunie

Cu ocazia Zilei Internat,ionale a Copilului, Fundat,ia Serviciilor Sociale Bethany organizeaza( un eveniment special pentru copiii cu nevoi speciale din cadrul Programului ‘Lizuca’. Programul, derulat în parteneriat cu Direct,ia Generala( de Asistent,a( Sociala( s,i Protect,ia Copilului Timis,, se adreseaza( copiilor cu nevoi speciale aflat,i în plasament la asistent,i maternali profesionis,ti din Timis,oara s,i are ca scop cres,terea calita(t,ii îngrijirii copilului la asistent maternal profesionist.

Joi, 1 iunie 2006, 23 de copii cu nevoi speciale, însot,it,i de asistent,ii maternali profesionis,ti, se întâlnesc la Casa Adam Müller Guttenbrunn cu elevii claselor ID s,i IIIB din cadrul S,colii cu cls. I-VIII nr.16 ‘Take Ionescu’ din Timis,oara, unde vor primi cadouri oferite de ca(tre aces,tia s,i împreuna( vor sust,ine un scurt moment artistic cu cântece s,i poezii. Dupa( aceasta( întâlnire, copiii din cadrul Programului Lizuca se vor bucura de un party organizat de Fundat,ia Serviciilor Sociale Bethany la Kids Land în incinta Iulius Mall.

Evenimentul este organizat cu sprijinul donat,iilor oferite de McDonald’s România, Nestlé România s,i a programului de sponsorizare din cadrul Fundat,iei Serviciilor Sociale Bethany.

Informat,ii suplimentare: Str. Fa(ga(ras, nr.16A, Tel/Fax: 499431, Web: www.bethany.ro, E-mail: ionela@bethany.ro. Persoana( de contact: Ionela Apostol, coordonator program

 

  Top
 

Asociat,ia Femeilor T,iga(nci ‘Pentru Copiii Nos,tri’ - Inaugurare de Ziua Internat,ionala( a Copilului
Data desfasurarii: 1 iunie

Cu ocazia Zilei Internat,ionale a Copilului, la 1 iunie 2006, la ora 16.30, domnul Gheorghe Ciuhandu, primarul Municipiului Timis,oara, va inaugura în mod festiv un internat pentru studente s,i eleve de etnie roma. Internatul este amenajat în Casa Femeilor Rome, str. Dorobantilor nr. 42.

Comunitatea de romi din municipiul nostru se va bucura de participarea la acest eveniment a d-nei Maria Ionescu, Secretar de Stat al Agent,iei Nat,ionale pentru Romi, d-nei Dana Varga, consilier în Guvernul României s,i d-nei Isabela Matache, coordonator de programe pentru femei la OSI Budapesta.

Inaugurarea va fi urmata( de prezentarea unui film documentar despre ‘istoria’ acestui proiect, o mica( demonstrat,ie de gimnastica( sportiva( a echipei antrenata( de d-l profesor Ioan Boici, un program muzical coregrafic prezentat de copiii romi din Colonia S,trand s,i S,coala Generala( nr. 7 s,i Divano Romneanqe (Sfatul Femeilor Rome).

Organizatorii act,iunii sunt Asociat,ia Femeilor T,iga(nci ‘Pentru Copiii Nos,tri’ în parteneriat cu Prima(ria Municipiului Timis,oara.

Biroul Relat,ii Publice al Prima(riei (comunicat http://www.primariatm.ro/epress.php?unid=B5B8CF04D1F356864225717E00353B7D)

 

  Top
 

Sistem Psi - Formare ca Practician de Programare Neuro-Lingvistica
Data desfasurarii: 2 iunie

Sistem Psi va( invita( sa( participat,i la cea de-a treia edit,ie în Timis,oara a forma(rii ca Practician de Programare Neuro-Lingvistica organizata( de Centrul Sistem Psi s,i NLP Interactiv, în data 2 Iunie 2006.

Ce este NLP?
Programarea Neuro-Lingvistica( (NLP) este un domeniu de sine sta(ta(tor s,i ofera( cele mai puternice instrumente pentru modificarea s,i eficientizarea viet,ii personale s,i organizat,ionale. Prin participarea la formarea ca Practician de Programare Neuro-Lingvistica( se însus,esc practic modele, strategii, tehnici de gândire s,i act,iune eficienta(.

NLP este un domeniu cu o evolut,ie s,i extindere rapida( în multe altele, principalele fiind: leadership, management, marketing, business multinat,ional, dezvoltare personala(/organizat,ionala(, relat,ii publice, resurse umane, drept, psihoterapie, relat,ii interpersonale, media & advertising, sa(na(tate, educat,ie, apa(rare, sport de înalta( performant,a(, negociere s,i medierea conflictelor.

Formarea ca Practician Certificat în Programare Neuro-Lingvistica( este organizata( pe parcursul a 21 de zile, împa(rt,ite pe 7 module, o întâlnire pe luna( de câte 3 zile fiecare (vineri, sâmba(ta( s,i duminica(). Primul modul va începe în 2 iunie 2006. În fiecare zi se începe la ora 09:30 s,i se termina( între 17:30 - 18:00. Duminica se încheie între 14:00 - 15:00.

Formatorii sunt: Cristian Mihai (Fellow Member Trainer IANLP), Tiberiu Felber (asistent NLP Practitioner).

Informat,ii suplimentare: Tel: 498235, 0723 288825, E-mail: nlp@sistempsi.ro, Web: www.sistempsi.ro s,i www.nlpinteractiv.ro.

 

  Top
 

Asociat,ia Casa Faenza - Zilele europene ale autismului
Data desfasurarii: 2 – 4 iunie

La nivel european, în zilele de 2, 3, 4 iunie, Asociat,ia Autism Europa marcheaza( prin diverse manifesta(ri ‘Zilele europene ale autismului’. În spirit de solidaritate, Asociat,ia Casa Faenza - Centrul Comunitar pentru Copii Autis,ti Timis,oara, în parteneriat cu Prima(ria Municipiului Timis,oara, Teatrul National Timis,oara s,i Inspectoratul S,colar al Judet,ului Timis, organizeaza( ‘Zilele europene ale autismului în Timis,oara’.

Agenda evenimentului cuprinde:
2 iunie
Ora 13:00 Conferint,a de presa( organizata( la sediul Asociat,iei Casa Faenza
Ora 14:30 Expozit,ie a lucra(rilor copiilor autis,ti organizata( la sediul Asociatiei Casa Faenza
3 iunie
Ora 18:00 Eveniment social cultural, piesa ‘Copilul din spatele ochilor’, sust,inuta( de Teatrul G. A. Petculescu din Res,it,a la Sala Teatrului Nat,ional Timis,oara
Ora 20:00 Spectacol ‘Imagine – Show’ la Sala Teatrului Nat,ional Timis,oara
4 iunie
Ora 17:00 Eveniment social cultural, piesa de teatru în premiera( ‘Ma(rturisiri - Viat,a de copil autist’, la Sala Teatrului Nat,ional Timis,oara. Scenariul a fost realizat având la baza( confesiuni ale copiilor autis,ti s,i ale familiilor acestora. Piesa pune în scena( contrastul dintre modul de percept,ie al unei persoane autiste (senzat,iile din propriul corp s,i stimulii din ambient, incluzând aici celelalte fiint,e din jurul sa(u) s,i efectul stra(daniilor adult,ilor ‘normali’ de a comunica în mod obis,nuit cu o astfel de persoana(. De asemenea dorim sa( surprindem s,i lupta familiei în aceasta( situat,ie, conflictele prin care pa(rint,ii sunt nevoit,i sa( treaca(, perseverent,a, fort,a de a merge mai departe s,i de a face fat,a( realita(t,ii. Amfitrioana acestei piese este actrit,a Manuela Harabor, mama unui copil autist de 16 ani care a fa(cut fat,a( acestei provoca(ri, acestui destin, s,i care se lupta( în fiecare zi cu acest sindrom – autismul.

Biletele la aceste spectacole sunt puse în vânzare la casieria Teatrului Nat,ional s,i la sediul Asociat,iei Casa Faenza - Centrul comunitar pentru copii autis,ti. Rezerva(ri se pot face pe e-mail.

Informat,ii suplimentare: Al. Sa(na(ta(t,ii nr. 15, Tel: 0356 101410, 0256 487202, Fax: 0356 101409, E-mail: casafaenzatimisoara@yahoo.com. Persoana( de contact: Cristina Piscuc, Director

 

  Top
 

Fundat,ia Vest pentru Jurnalism Regional s,i Euroregional Timis,oara - Probitas 2006 - Taba(ra( de init,iere, instruire s,i perfect,ionare în domeniul jurnalisticii s,i al literaturii
Data desfasurarii: 10 iunie

Fundat,ia Vest pentru Jurnalism Regional s,i Euroregional Timis,oara, în parteneriat cu Universitatea ‘Tibiscus’, West City Radio s,i Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Timis,oara, lanseaza( cea de-a VI-a edit,ie a programului Probitas 2006 - Taba(ra( de init,iere, instruire s,i perfect,ionare în domeniul jurnalisticii s,i al literaturii. Programul, sust,inut de Consiliul Local al municipiului Timis,oara, în cadrul Agendei culturale 2006, se adreseaza( elevilor timis,oreni cu performant,e deosebite, pasionat,i de jurnalistica( s,i de literatura(, care doresc sa(-s,i îmbuna(ta(t,easca( standardele s,i abilita(t,ile profesionale în domeniul presei scrise s,i audiovizuale.

Taba(ra se va desfa(s,ura în cadrul Centrului de Jurnalism Românes,ti, comuna Tomes,ti, judet,ul Timis,, în patru sesiuni, fiecare cu durata de doua(sprezece zile, începând duminica(, 2 iulie, pâna( joi, 24 august 2006. La fiecare dintre sesiuni pot participa maximum s,apte aplicant,i care, pe parcursul celor doua(sprezece zile de instruire, se vor constitui într-un „grup redact,ional” cu scopul de a realiza împreuna( un ziar de patru pagini ilustrat full color s,i o emisiune radio cu durata de o ora(.

Programul zilnic al Taberei cuprinde cursuri interactive s,i aplicat,ii practice coordonate de traineri profesionis,ti/cadre universitare, întâlniri de lucru cu autorita(t,ile locale, excursii de documentare la obiective turistice din zona(, precum s,i activita(t,i jurnalistice în teren (documenta(ri, anchete, interviuri, reportaje). Aplicant,ii vor avea la dispozit,ie o ret,ea de calculatoare cu patru posturi, înzestrate cu soft-uri de editare (presa( scrisa() s,i product,ie/înregistrare/editare radio, reportofoane s,i alte materiale profesionale. La final, aplicant,ii vor primi o diploma( de participare, un exemplar din ziar s,i un CD cu emisiunea radio editate/produse în cadrul programului. Cazarea se va face în camere cu doua( paturi, dotate fiecare cu grup sanitar s,i dus,, iar masa va fi servita( în cadrul Centrului de Jurnalism, asigurându-se trei mese pe zi.

Înscrierea participant,ilor se efectueaza( prin completarea formularului de aplicat,ie s,i depunerea acestuia (inclusiv prin fax sau e-mail), pâna( cel târziu la data de 10 iunie 2006, la sediul West City Radio, Timis,oara, str. Coriolan Brediceanu nr. 2 (Piat,a Liberta(t,ii, deasupra Magazinului ‘Diverta’).

Informat,ii suplimentare: Tel: 490700, mobil 0723 907153, persoana( de contact: Marian Odangiu.

 

  Top
 

Centrul de Asistent,a( Rurala( - Noaptea Sânzienelor, edit,ia a IV-a, un eveniment special pentru sprijinirea proiectelor rurale
Data desfasurarii: 23 iunie

Noaptea Sânzienelor edit,ia a IV-a este un eveniment monden, caritabil, care îs,i propune sa( strânga( fonduri în valoare de 100.000 RON pentru finant,area a 13 proiecte de interes comunitar din mediul rural din judet,ul Timis,. La evenimentul ce va avea loc la Iulius Mall Timis,oara sunt as,teptat,i sa( participe 300 de oameni de afaceri, politicieni, artis,ti s,i sportivi celebri precum s,i lideri ai administrat,iei publice locale.

Prezentatorii edit,iei din acest an sunt Angela Similea s,i Ovidiu Komornyk. Printre atract,iile nopt,ii în care se deschid cerurile se numa(ra( celebrul Dans al Sânzienelor, o licitat,ie cu obiecte de arta( româneasca(, orientala( s,i vinuri de colect,ie, o tombola( cu câs,tiguri mari în obiecte s,i servicii, multe alte surprize. Vi se va ghici ursita chiar de ca(tre Sânziene, în decor vor intra cai, tort,e înfla(ca(rate... dar nu va( dezva(luim înca( totul! Merita( doar sa( s,tit,i ca( vom avea un invitat special pe care sigur va( va face neasemuita( pla(cere sa(-l cunoas,tet,i personal. S,i, nu în ultimul rând, vor fi bucate din bels,ug s,i dans pâna( în zorii zilei…

Invitat,ia la Noaptea Sânzienelor IV este în valoare de 120 RON/persoana( s,i include un bilet de tombola(. Daca( venit,i cu prietenii sau partenerii de afaceri beneficiat,i de reduceri astfel ca( se pot rezerva locuri la mese de 4, 6, 8 s,i 12 persoane.

Edit,iile precedente au fost premiate la nivel nat,ional:
Ø Edit,ia I, nominalizata( la ‘Gala Oameni pentru Oameni’, Bucures,ti, mai 2004
Ø Edit,ia II, câs,tiga(toare a sect,iunii ‘Dezvoltare Economica( s,i Culturala(’ la ‘Gala Societa(t,ii Civile’, Bucures,ti, februarie 2005
Ø Edit,ia III, nominalizata( la ‘CEE Fundraising Achievement Award’, Budapesta, noiembrie 2005
Ø Edit,ia III, nominalizata( la ‘Gala Oameni pentru Oameni’, Bucures,ti, decembrie 2005.

Informat,ii suplimentare: Tel: 492493; 221470, 356 401185, Fax: 221469, E-mail: info@rural-center.org, Web: www.rural-center.org. Persoana( de contact: Mirela Cret,u

 

  Top
 

Asociat,ia Pro Impact 21 - Servicii Socio-Culturale Comunitare
Data desfasurarii: iunie

Consiliul Local Timis,oara a aprobat proiectul ‘Servicii Socio-Culturale Comunitare’ ce va fi desfa(s,urat de Asociat,ia Pro Impact 21 pe o perioada de trei luni. Proiectul se desfa(s,oara( în colaborare cu S,coala cu clasele I - VIII Nr. 7 ‘Sfânta Maria’.

Proiectul init,iat are ca principal obiectiv organizarea a noua( module de educat,ie nonformala( în trei clase de elevi dezavantajat,i din punct de vedere al informãrii sociale. Prin aceste module se urma(res,te crearea de noi perspective în privint,a problemelor s,i serviciilor sociale existente pe plan local s,i nat,ional s,i sprijinirea dezvolta(rii s,i îmbunta(t,irii bazei de cunos,tint,e a acestora. Alte doua( obiective ale proiectului sunt reprezentate de realizarea unor scenete pe diferite teme sociale (fenomenul discrimina(rii, violent,a domestica(, impactul consumului de droguri în rândul tinerilor) s,i replicarea acestui gen de activita(t,i s,i în alte s,coli s,i licee, pentru a înlesni procesul de informare cu privire la problemele de natura( sociala(.

Acest proiect se remarca( prin faptul ca( activita(t,ile extracurriculare nu se orienteaza( doar pe realizarea unor dezbateri pe o singura( tema( sociala(. Se dores,te sa( fie cuprinsa( o arie cât mai larga( a problemelor cu care se confrunta( societatea noastra( s,i sa( se puna( accentul pe aceste probleme în scenetele jucate de însa(s,i beneficiarii proiectului pentru o mai buna( empatie cu cei care tra(iesc constant aceste situat,ii.

Activita(t,ile proiectului conduc la cres,terea nivelului de informare al elevilor, ofera( un model de bune practici pentru cei 66 de beneficiari care provin din medii sociale diferite, ajuta( la combaterea prejudeca(t,ilor s,i a stereotipurilor, la formarea unor atitudini ce duc la reducerea discrimina(rii, la lupta pentru propriile drepturi s,i la înta(rirea motivat,iei lor de a-s,i ajuta semenii.

Proiectul are acordul Comisiei de cultura(, înva(t,a(mânt, turism, sport s,i culte din cadrul Consiliului Local s,i a fost inclus în programul de proiecte finant,ate de la bugetul local în 2006. Finant,ator: Prima(ria Municipiului Timis,oara – Consiliul Local Timis,oara.

Informat,ii suplimentare: Telefon: 0721 939526, persoana( de contact: Dorina Gonciulea, coordonator proiect

 

  Top
 

Fundat,ia Pentru Voi – Casa mea. Timpul Meu. Viat,a mea.
Data desfasurarii: iunie

Fundat,ia Pentru Voi a câs,tigat licitat,ia de proiecte organizata( de Autoritatea Nat,ionala( pentru Persoane cu Handicap cu Proiectul ‘Casa mea. Timpul meu. Viat,a mea’. Acesta se va desfa(s,ura în perioada aprilie – noiembrie s,i îs,i propune:
· Înfiint,area unei noi locuint,e protejate pentru trei tineri cu dizabilita(t,i intelectuale care vor fi s,i integrat,i în munca(
· Cres,terea calita(t,ii serviciului de angajare sprijinita( de la Pentru Voi prin sprijinirea unui numa(r de 50 de tineri cu dizabilita(t,i de dezvoltare pentru calificare profesionala( s,i încadrare în munca(, instruirea s,i angajarea în munca( a 15 persoane cu dizabilita(t,i de dezvoltare
· Diseminarea experient,elor proprii altor furnizori de servicii comunitare prin tipa(rirea unei bros,uri s,i prin instruirea a 25 de lucra(tori în domeniu de ca(tre specialis,tii de la Pentru Voi s,i de ca(tre un specialist invitat din Irlanda.

Cei trei tineri cu dizabilita(t,i vor avea s,ansa de a se muta într-un apartament semi-protejat. Pentru prima data( acest proiect va avea în vedere o nevoie care pâna( acum a fost umbrita( de alte priorita(t,i: nevoia persoanelor cu dizabilita(t,i de intelect de a alege ala(turi de cine vor sa( locuiasca(.

Informat,ii suplimentare: Str. Ioan Slavici nr. 47, Tel: 228062, Web: www.pentruvoi.ro, persoana( de contact: Maria Dragomirescu, coordonator proiect

 

  Top
 

Fundat,ia Pentru Voi – NU mai ignorat,i persoanele cu AUTISM!
Data desfasurarii: iunie

O aruncare de trei puncte, doua( arunca(ri duble s,i o aruncare libera(, toate consecutive, l-au fa(cut pe Jason McElwain eroul Colegiului ‘Grecia Atena’ din New York în semifinala sezonului trecut. Jason McElwain este un tâna(r de 17 ani care sufera( de Autism s,i care, în ultimii ani, a descoperit în baschet cea mai buna( modalitate de exteriorizare, devenind asistentul direct al antrenorului echipei. Succesul sa(u a fost difuzat pe toate posturile de televiziune din America, impresionându-l chiar s,i pe pres,edintele George Bush care l-a vizitat pe Jason la Colegiu s,i l-a felicitat pentru performant,a lui.

În t,a(ri precum Statele Unite, autismul este o dizabilitate cunoscuta( s,i acceptata(, existând politici sociale de integrare în comunitate, dar s,i condit,ii deosebite pentru educat,ia permanenta( a acestora. În România exista( o mare carent,a( în privint,a cunos,tint,elor despre adult,ii cu Autism, iar sindromul Asperger este aproape necunoscut. Datorita( lipsei de informare, specialis,tii din România folosesc foarte rar diagnosticul de sindrom Asperger, deseori persoanele cu sindrom autist fiind diagnosticate ca suferind de “schizofrenie” sau ‘psihoza(’.

Pentru a veni în întâmpinarea acestei probleme, Fundat,ia Pentru Voi a init,iat proiectul ‘Nu mai ignorat,i persoanele cu Autism!’ finant,at de Institutul pentru o Societate Deschisa( Budapesta. Proiectul îs,i propune sa( aduca( la Timis,oara schimba(ri în urma(toarele direct,ii:
· Îmbuna(ta(t,irea cunos,tint,elor s,i abilita(t,ilor de lucru ale personalului direct implicat în oferirea de servicii pentru adult,ii cu tulbura(ri din spectrul autist
· Îmbuna(ta(t,irea s,i diversificarea serviciilor oferite de Pentru Voi pentru aceasta( categorie de persoane
· Accesibilizarea universita(t,ilor pentru persoanele cu sindrom Asperger s,i dislexie
· Sca(derea gradului de ignorant,a( a publicului larg s,i chiar a unei pa(rt,i din comunitatea medicala( cu privire la tulbura(rile din spectrul autist prin intermediul unei campanii de informare.

Acest proiect a fost lansat în 5 mai - Ziua Internat,ionala( a Luptei Împotriva Discrimina(rii Persoanelor cu Dizabilita(t,i de Intelect.

Informat,ii suplimentare: Str. Ioan Slavici nr. 47, Tel: 228062, E-mail: nicoleta@pentruvoi.ro, persoana( de contact: Nicoleta Foica, coordonator proiecte

 

  Top
 

Centrul Euroregional pentru Democrat,ie - Ma(suri de Combatere a Corupt,iei în Centrul Universitar Timis,oara
Data desfasurarii: iunie

Centrul Euroregional pentru Democrat,ie s,i Academia de Advocacy pun la dispozit,ia student,ilor, cadrelor didactice s,i personalului administrativ din cele patru Universita(t,i Publice de Stat din Timis,oara linia verde anticorupt,ie 0800.844.844.

Persoanele interesate pot sesiza printr-un simplu apel telefonic gratuit orice fapta( lipsita( de integritate despre care au aflat în mod direct sau indirect. Vor exista doua( tipuri de sesiza(ri în funt,ie de alegerea fa(cuta( de autorul acesteia: sesiza(ri anonime s,i sesiza(ri asumate.

Monitorizarea faptelor lipsite de integritate s,i a actelor de corupt,ie din mediul academic are ca obiectiv identificarea zonelor de risc pe harta corupt,iei în înva(t,a(mântul superior timis,orean, precum s,i identificarea celor mai corupte faculta(t,i din cele patru universita(t,i de stat din Timis,oara: Universitatea de Vest, Universitatea Politehnica, Universitatea de S,tiinte Agricole a Banatului s,i Universitatea de Medicina( s,i Farmacie ‘Victor Babes,’.

Linia verde anticorupt,ie va fi completata( de alte doua( mecanisme de sesizare a practicilor lipsite de integritate: o linie telefonica( cu tarif normal 0256/ 43.66.34 s,i un mecanism online de sesizare disponibil la adresa www.integritate.ro.

Aceasta( init,iativa( are loc în cadrul proiectului ‘Transparent,a( s,i Integritate în Înva(t,a(mântul Superior: program de dezvoltare a unei coalit,ii ONG pentru prevenirea corupt,iei în mediul universitar’ derulat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin Programul Phare 2003 Consolidarea Societa(t,ii Civile în România.

Informat,ii suplimentare: Str. Semenic nr. 10, Tel: 221471, E-mail: vlingurar@regionalnet.org. Persoana( de contact: Valeriu Lingurar, coordonator proiect

 

  Top
 

Academia de Advocacy – Raportul de monitorizare al activita(t,ii parlamentarilor
Data desfasurarii:

Raportul de monitorizare al activita(t,ii parlamentarilor în primul an de mandat, în comisiile relevante pentru mediul de afaceri, elaborat de Academia de Advocacy din Timis,oara, poate fi ga(sit la link-ul: http://www.advocacy.ro/monitorizare/Raport_de_Monitorizare_2005_ro.pdf

Informat,ii suplimentare: Web: www.advocacy.ro. Persoana( de contact: Radu Nicosevici, pres,edinte

 

  Top
 

Fundat,ia Pentru Voi - Incluziune România cere Guvernului accelerarea dezinstitut,ionaliza(rii s,i dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoanele cu dizabilita(t,i mentale
Data desfasurarii:

Publicarea Raportului MDRI s,i react,iile pe care le-a stârnit readuce în dezbatere nat,ionala( problematica respecta(rii drepturilor persoanelor cu dizabilita(t,i intelectuale.

Nu dorim sa( comenta(m Raportul MDRI pâna( nu vor fi date publicita(t,ii rezultatele comisiei de investigat,ii numite de Primul Ministru. Considera(m însa( ca( trebuie încetat odata( pentru totdeauna cu acest tip de investigat,ii care apar doar atunci când ziarele stra(ine publica( diverse articole despre violarea drepturilor omului în cazul persoanelor cu dizabilita(t,i de intelect din România. Persoanele cu dizabilita(t,i, inclusiv cele din institut,ii, sunt ceta(t,eni români s,i este datoria Guvernului Român sa( le protejeze permanent drepturile. În acest sens, apreciem finant,area de ca(tre ANPH a proiectelor de monitorizare a respecta(rii drepturilor omului în institut,ii de ca(tre ONGuri.

Solicita(m Guvernului sa( creeze un organism independent, al ca(rui obiectiv sa( fie monitorizarea permanenta( a modului în care sunt respectate drepturile persoanelor cu dizabilita(t,i mentale din institut,ii. Cei care se dovedesc a fi vinovat,i pentru abuzuri trebuie sa ra(spunda(, inclusiv juridic, pentru acestea. Considera(m ca( aceasta este singura modalitate de a opri aceste viola(ri ale drepturilor omului!

Solicita(m adoptarea prin Hota(râre de Guvern a unui cod etic pentru institut,iile în care exista( persoane cu dizabilita(t,i mentale, în care sa( fie clar specificate procedurile de restrict,ionare. Aplicarea orica(rui program comportamental care include proceduri de restrict,ionare de orice fel trebuie fa(cuta( numai cu acordul reprezentantului legal al persoanei în cauza(.

Pe termen lung, solut,ia este dezinstitut,ionalizarea masiva( a sistemului - închiderea institut,iilor simultan cu dezvoltarea serviciilor comunitare. Apreciem adoptarea de ca(tre Guvern a Strategiei Nat,ionale privind protect,ia s,i incluziunea sociala( a persoanelor cu dizabilita(t,i s,i finant,area de ca(tre Uniunea Europeana( a reformei sistemului de protect,ie.

Solicita(m Guvernului României sa( accelereze procesul de dezinstitut,ionalizare s,i dezvoltarea de servicii comunitare în toata( t,ara. Putem ajuta cu expertiza pe care o avem în acest domeniu - organizat,iile membre Incluziune având exemple de buna( practica( recunoscute pe plan internat,ional.

Pentru o informare corecta( a publicului român, dorim sa( ara(tam ca( dezinstitut,ionalizarea este un obiectiv nu numai pentru România. În raportul din 2005 ‘Inclus,i în societate: Rezultate s,i recomanda(ri ale init,iativei de cercetare asupra alternativelor rezident,iale comunitare pentru persoane cu dizabilita(t,i’. Inclusion Europe a identificat aproape 2500 de institut,ii pentru persoane cu dizabilita(t,i intelectuale în 25 de t,a(ri s,i a constatat ca( efectele institutionaliza(rii din punct de vedere al excluziunii sociale sunt la fel de grave s,i în vestul Europei.

În Statele Unite, în 2002, ultimul an pentru care au fost publicate rezultate, 106.893 de persoane cu dizabilita(t,i intelectuale locuiau în centre ce ada(posteau mai mult de 16 persoane. În plus, 30.308 au fost în centre de îngrijire, 44.252 în institut,ii de stat s,i 32.333 în institut,ii private sau alte unita(t,i mari, conform unui studiu de cercetare efectuat de Universitatea din Colorado.

Toate acestea nu fac decât sa( demonstreze faptul ca( institut,ionalizarea persoanelor cu dizabilita(t,i este o problema( în întreaga lume. În cazul tuturor, solut,ia este trecerea de la institut,ii la servicii comunitare, iar România este, ca s,i celelalte t,a(ri, în plin proces de restructurare a serviciilor pentru adult,ii cu dizabilita(t,i de intelect.

Federat,ia Incluziune România are în component,a( 36 de organizat,ii active în domeniul dizabilita(t,ii intelectuale din România s,i are ca scop cres,terea calita(t,ii viet,ii persoanelor cu dizabilita(t,i de intelect.

Informat,ii suplimentare: Tel: 228062, 0356 421216, Fax: 0356 421215, E-mail: pentruvoi@pentruvoi.ro, Web: www.pentruvoi.ro

 

  Top
 

Fundat,ia Serviciilor Sociale Bethany – Ziua copilului
Data desfasurarii: 29 mai

Fundat,ia Serviciilor Sociale Bethany împreuna( cu Prima(ria localita(t,ii Sacos,u Turcesc din judetul Timis, au organizat în 29 mai în comuna Sacos,u Turcesc o manifestare artistica( organizata( cu prilejul Zilei Internat,ionale a Copilului. În cadrul evenimentului s-a derulat un spectacol care a cuprins o serie de momente artistice (muzica(, dans) sust,inute de grupul vocal Flores din Timis,oara s,i de copiii din comunitate.

Act,iunea s-a desfa(s,urat în cadrul proiectului ‘Servicii de consiliere s,i sprijin pentru femeile gravide s,i pentru familiile cu risc de a-s,i abandona copiii’. Proiectul este finant,at de Uniunea Europeana( în cadrul Programului Phare 2003 Consolidarea Societa(t,ii Civile în România, Componenta 5 Acces Social. Fundat,ia Serviciilor Sociale Bethany în parteneriat cu Direct,ia Generala( de Asistent,a( Sociala( s,i Protect,ia Copilului Timis,, Clinica Universitara( de Obstetrica( s,i Ginecologie ‘Bega’ s,i Spitalul Clinic de Copii ‘Louis T,urcanu’ deruleaza( proiectul în 10 comunita(t,i rurale din judet,ul Timis, în perioada 1 decembrie 2005 - 30 noiembrie 2006.

Informat,ii suplimentare: Tel/Fax: 499431. Persoana( de contact: Daniela Simion, coordonator program

 

  Top
 

Fundat,ia Serviciilor Sociale Bethany – Gala Voluntarilor
Data desfasurarii: 22 - 26 mai

În sa(pta(mâna 22 – 26 mai, Fundat,ia Serviciilor Sociale Bethany a desfa(s,urat ‘Gala Voluntarilor’, un proiect realizat în scopul recunoas,terii publice a meritele celor implicat,i în activita(t,i de voluntariat, precum s,i sporirii coeziunii dintre grupurile de voluntari.

Evenimentul a fost prefat,at de o masa( rotunda(, care a avut loc mart,i, 23 mai, la sediul Fundat,iei Serviciilor Sociale Bethany din Timis,oara, str. Fa(ga(ras, nr. 16A. La discut,iile propuse de organizat,ia gazda(, în cadrul ca(rora s-au abordat subiecte legate de voluntariat, au participat reprezentant,i s,i voluntari ai urma(toarelor organizat,ii: Fundat,ia Pentru Voi, Serviciul de Ajutor Maltez, Asociat,ia Pro Impact 21, Format,iunea de Intervent,ie Rapida( pe baza( de voluntariat SALVO s,i Centrul de Prevenire, Evaluare s,i Consiliere Antidrog.

La evenimentul propriu-zis, care s-a desfa(s,urat la Pa(durea Verde în data de 25 mai, au participat un numa(r de 50 voluntari care activeaza( în cadrul programelor Fundat,iei Serviciilor Sociale Bethany s,i în cadrul altor organizat,ii din Timis,oara, precum s,i reprezentant,i ai presei locale, s,i a constat în derularea unor jocuri-concurs între echipe de voluntary, înmânarea de diplome pentru activitate s,i premii pentru cei prezent,i.

Informat,ii suplimentare: Str. Fa(ga(ras, nr. 16A, Tel/Fax: 499431

 

  Top
 

Carte de vizita( – AEGEE Timis,oara

Asociat,ia Student,ilor Europeni (Asociation des Etats Generaux d’Etudiants de l’Europe - AEGEE) este una dintre cele mai mari asociat,ii interdisciplinare din Europa. A fost înfiint,ata( în 1985 la Paris, iar acum este reprezentata( în 260 de oras,e universitare din 40 de t,a(ri europene s,i are peste 17.000 de membrii.

AEGEE este o organizat,ie student,easca(, voluntara(, non-profit, fa(ra( nici o apartenent,a( politica(. AEGEE promoveaza( o Europa( unita(, lupta( pentru cooperare europeana(, comunicare s,i integrarea printre student,i s,i crearea unei societa(t,i deschise s,i tolerante. În ultimii ani activitatea AEGEE s-a orientat spre educat,ie, pace s,i stabilitate, schimburi culturale s,i activita(t,i dedicate dezvolta(rii personale a student,ilor. AEGEE se bucura( de suportul Comisiei Europene s,i are statut consultativ la Consiliul Europei s,i la ONU. AEGEE este membru al Forumului Tineretului European s,i coopereaza( cu UNESCO.

AEGGE Timis,oara a fost înfiint,ata( în anul 1994 de un grup de student,i de la mai multe universita(t,i din Timis,oara. De la înfiint,are s,i pâna( în prezent AEGEE Timis,oara s-a implicat în activitatea student,ilor, încercând prin activitatea sa sa( prezinte oportunita(t,ile care sunt oferite de Europa unita(. Totodata( AEGEE promoveaza( imaginea României s,i a regiunii Banat printre student,ii europeni, participant,i la evenimentele organizate de AEGEE Timis,oara s,i la întâlnirile europene AEGEE.

AEGEE Timis,oara a organizat conferint,e, seminarii, universita(t,i de vara(, studii de caz, traininguri, schimburi culturale, precum s,i alte activita(t,i destinate student,ilor. Ca promotoare a Europei unite, AEGEE Timis,oara s,i-a format o tradit,ie în a respecta sa(rba(torile europene. În fiecare an, pe 9 mai, AEGEE organizeaza( câte un eveniment de Ziua Europei. De asemenea, în fiecare toamna( are loc Ziua Europeana( a Limbilor, eveniment prin care se reamintes,te publicului despre diversitatea culturala(, fiind prezent,i reprezentant,i ai minorita(t,ilor s,i ai s,colilor de limbi s,i ai catedrelor de limbi stra(ine. Principalele evenimente desfa(s,urate de AEGEE: Ziua Europeana( a Limbilor, Bursa Studiilor în Stra(ina(tate, Zilele Presei Student,es,ti, Universitatea de vara(, Sa(pta(mâna Tâna(rului European.

Contact: Tel: 0723 297454, E-mail: aegeetm@lx.ro, Web: http://www.aegeetm.lx.ro

 

  Top
 

Proiecte de hota(râre ale Consiliului Local
Data desfasurarii: mai

Proiecte de hota(râre din luna mai privind participarea Consiliului Local în proiecte ale organizat,iilor neguvernamentale din Timis,oara:

- În calitate de sust,ina(tor financiar al proiectelor
‘Raliul Banatului’, organizat de Asociat,ia Sportiva( Motor Sport Blitz
‘Viitorul e s,i al nostru’, organizat de Societatea pentru copii s,i parint,i SCOP
‘Tineret,ea Muzicii’, organizat de Asociat,ia Dafiro
‘Consiliile de Cartier promotoare de Participare Civica(’, organizat de Asociat,ia Pro Democrat,ia
‘Editarea Revistei Memento’, organizat de Fundat,ia Memento
‘Pro Cultural’, organizat de Asociat,ia Pro Impact 21 Timis,oara
‘Corala Sui Generis’, organizat de Asociat,ia Handicapat,ilor Locomotor Timis,oara
‘Arta, Art-Terapia, Valent,e Culturale s,i Terapeutice’, organizat de Organizat,ia Terapia Prin Arta( Timis,oara
‘Comemorarea a 50 de Ani de la Mis,ca(rile Student,es,ti Anticomuniste’, organizat de Asociat,ia Fos,tilor Det,inut,i Politici Timis,oara
‘Anti-drug School Net’, organizat de Organizat,ia Salvat,i copiii

- În calitate de coorganizator al proiectelor
‘Festivalul de Jazz Ga(râna - Edit,ia 2006’, organizat de Fundat,ia Culturala( Jazz Banat
‘Târgul de carte Orizonturi Universitare’, organizat de Asociat,ia Orizonturi Universitare
‘Concert Simfonic în Pes,tera Românes,ti’, organizat de Fundat,ia Academica( Culturala( Timis,oara
‘Festivalul TM06 Base’, organizat de Asociat,ia pentru Muzica( Urbana( TM BASE
‘Timis,oara Jazz Festival’, organizat de Fundat,ia Culturala( Jazz Banat
‘Premierea Student,ilor Eminent,i’, organizat de Asociat,ia Orizonturi Universitare Timis,oara.

Proiectele pot fi gasite la adresa de internet www.primariatm.ro, la sect,iunea Consiliul Local, Proiecte de hota(râre ale Consiliul Local, sau la avizierele de la sediul Prima(riei. Persoanele interesate pot trimite pâna( vineri, 2 iunie 2006, propuneri referitoare la aceste materiale ca(tre Prima(ria Timis,oara - Biroul Relat,ii Publice, cam. 120, prin fax 204886 sau e-mail adrians@primariatm.ro (Adrian Schiffbeck, consilier).

 

  Top
 

Prima(ria Municipiului Timis,oara - Spectacole dedicate zilei de 1 Iunie

Prima(ria Municipiului Timis,oara, în cadrul proiectului cultural ‘Timis,oara - Mica Viena(’, ofera( s,i în acest an copiilor, cu ocazia zilei de 1 iunie, un spectacol dedicat lor. Astfel, începând cu ora 12,30, în Piat,a Unirii, trupa de teatru a Asociat,iei Culturale Noua Acropola( le va prezenta copiilor piesa ‘Micul Print’, adaptare dupa( romanul cu acelas,i titlu scris de Saint Exupery. De asemenea, tot pentru copii, sâmba(ta(, 3 iunie, de la ora 11,00, în Piat,a Unirii, ‘Teatrul pentru copii s,i tineri Merlin’ va prezenta piesa de teatru ‘Doi purcelus,i’.

Viceprimar, Adrian ORZA (comunicat http://www.primariatm.ro/epress.php?unid=F6B96262FC7C1BC74225717E0039B313)

 

  Top
 

Prima(ria Municipiului Timis,oara - Dezbatere publica(

Prima(ria Municipiului Timis,oara va organiza miercuri, 7 iunie 2006, începând cu ora 12, în Sala de Consiliu a institut,iei, o dezbatere publica( în care va fi rediscutat proiectul de hota(râre privind aprobarea regulamentului de publicitate stradala( în municipiul Timis,oara. Ala(turi de acest proiect se va afla pe ordinea de zi Planul Urbanistic de Detaliu 'Construct,ie pentru servicii, mansardare parter existent' - Independent,ei nr. 24, Timis,oara.

Cele doua( proiecte au mai fost supuse unei dezbateri publice în data de 18 mai, însa( datorita( faptului ca( s-a solicitat rediscutarea lor, ele vor fi dezbatute public pentru a doua oara(. Sunt invitate sa( participe toate persoanele interesate de aceste subiecte, pâna( la acea data( putând fi trimise s,i propuneri în scris referitoare la materialele respective, ca(tre Biroul Relat,ii Publice al Prima(riei, cam. 120, în format electronic la adresa adrians@primariatm.ro, sau prin fax la nr. 204886. Proiectele pot fi studiate la avizierele Prima(riei sau pe pagina web www.primariatm.ro. Persoana( de contact: Adrian Schiffbeck, consilier

 

  Top
 

Centrul Parteneriat pentru Egalitate – Studiu ‘Femei s,i ba(rbat,i în organizat,ii’

Centrul Parteneriat pentru Egalitate - CPE a lansat primul studiu din România care analizeaza( în detaliu opinii ale managerilor s,i angajat,ilor despre femei s,i barbati, atât în situat,ii legate direct de munca(, cât s,i în situat,ii care pot influent,a deciziile din organizat,ii. Studiul a fost realizat de ca(tre Institutul de Marketing s,i Sondaje - IMAS, în perioada martie-aprilie 2006, pe un es,antion de 800 de angajat,i s,i manageri, femei s,i ba(rbat,i, din institut,ii, firme s,i companii din Bucures,ti. Studiul este realizat în cadrul unui proiect derulat de CPE în parteneriat cu Inspect,ia Muncii. Proiectul este finant,at de UE, prin Programul Phare 2003 - Consolidarea Societa(t,ii Civile în România, Componenta 1 - Dezvoltarea Sectorului ONG s,i de ca(tre CPE din fonduri primite de la Fundat,ia pentru o Societate Deschisa(. Informat,ii suplimentare: Alina Chiriac, coordonatoare proiect, tel. 031 1031757; 031 1041142; e-mail: achiriac@cpe.ro.

 

  Top
 

Agent,ia de Monitorizare a Presei - Academia Cat,avencu - Transparent,a din adolescent,a( - ghid pentru cetateni în formare

Agentia de Monitorizare a Presei - Academia Cat,avencu a lansat publicat,ia 'Transparent,a din adolescent,a( - ghid pentru cetateni în formare'. Ghidul se adreseaza( elevilor de liceu s,i descrie doua( dintre cele mai importante legi aflate la dispozit,ia ceta(t,eanului: Legea transparent,ei decizionale (52/2003) s,i Legea liberului acces la informat,iile de interes public (544/2001). Publicat,ia este disponibila( s,i în format electronic la adresa web www.mma.ro. Ghidul face parte din proiectul 'Start in a transparent and well informed society', realizat cu sprijinul financiar al Ambasadei Olandei la Bucures,ti prin Programul MATRA-KAP.

Informat,ii suplimentare: Tel: 0729 199394, 021 3134047, E-mail: gabi@mma.ro (Gabriel Dobre)

 

  Top
 

Programul de finant,are MATRA

Ministerul de Afaceri Externe din Olanda a lansat programul de finant,are MATRA ce sprijina( procesul de transformare sociala( ce are loc în Europa Centrala( s,i de Est. Programul de Granturi Mici acordate de Ambasada( (Matra-KAP) este un program implementat prin intermediul Ambasadei Regatului T,a(rilor de Jos la Bucures,ti. Pot aplica pentru finant,are organizat,ii neguvernamentale, autorita(t,i publice locale, institut,ii s,i agent,ii. Activita(t,ile eligibile trebuie sa( faca( parte din urma(toarele sectoare: legislat,ie s,i justit,ie, administrat,ie publica(/ordine publica(, informat,ii publice/media, drepturile omului/minorita(t,i, protect,ia mediului, înta(rirea capacita(t,ii ONG-urilor, politici sociale s,i de ocupare a fort,ei de munca(, sa(na(tate, educat,ie, cultura(, buna(stare s,i dezvoltarea de politici în vederea asigura(rii de locuint,e.

Informat,ii suplimentare: www.netherlandsemb.ro. Data limita( pentru aplicare: 16 iunie 2006 (data pos,tei)

 

  Top
 
 
 
Titlul proiectului: Pro comunitas - Finantat prin Programul Phare 2003 Consolidarea Societatii Civile in Romania
Editor: Centrul Euroregional pentru Democratie (agendaong@regionalnet.org)

*Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene
 

Centrul Euroregional pentru Democratie
Semenic nr. 10, 300035 Timisoara, Romania
Tel.: +40 (256) 221 471
Fax: +40 (256) 436 663

www.regionalnet.org

Pentru abonare dati click aici!
Pentru dezabonare dati click aici!